15.05.2019 Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v dubnu druhá nejvyšší v ČR

16. května 2019

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se i v dubnu letošního roku snížil. Nezaměstnanost mužů poklesla pod 4 %, nezaměstnanost žen pod 5 %. Ve všech okresech kraje bylo evidováno méně nezaměstnaných.

K 30. 4. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 4,30 %, tj. o 0,31 procentních bodů (p. b.) méně než tomu bylo na konci března 2019. V porovnání s dubnem loňského roku nezaměstnanost v dubnu letošního roku v kraji poklesla o 0,69 p. b. V případě mužů se nezaměstnanost meziměsíčně snížila o 0,37 p. b. na 3,76 %, v případě žen podíl nezaměstnaných poprvé v letošním roce poklesl pod hodnotu pěti procent, když bylo dosaženo hodnoty 4,86 % (pokles o 0,25 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou snížil ve všech okresech Ústeckého kraje. Okres Most (5,67 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší a v dubnu se opět umístil na předposlední 76. pozici v rámci ČR. Nejlepší pozici v meziokresním srovnání dosáhl okres Litoměřice (48. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost také snížila, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,06 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,86 %). 

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 30. dubnu 2019

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

Evidovaní uchazeči       o zaměstnání

Volná pracovní místa

hlášená úřadům práce

Uchazeči na

1 volné pracovní

místo

Podíl nezaměstnaných osob (v

%)1)

celkem

z toho

dosažitelní

ve věku 15-

64 let

celkem

muži

ženy

Česká republika Ústecký kraj v tom okresy:   Děčín

  Chomutov

  Litoměřice

  Louny   Most

  Teplice

  Ústí nad Labem

209 828 25 128

3 783

4 451

2 363

2 958

4 489

2 784

4 300

188 421 22 760

3 401

4 166

2 079

2 590

4 152

2 461

3 911

339 919 16 226

2 117

4 019

1 447

2 501

1 716

2 874

1 552

0,67

1,68

1,79

1,11

1,63

1,18

2,62

0,97

2,77

2,75

4,30

4,15

5,05

2,72

4,63

5,67

2,94

5,14

2,57

3,76

3,67

4,10

2,27

4,00

4,70

2,56

5,25

2,94

4,86

4,65

6,06

3,19

5,29

6,71

3,36

5,04

1) podíl nezaměstnaných osob = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let / počet obyvatel

     ve věku 15-64 let v %                                                                                                                                                     

Republiková hodnota ukazatele ve srovnání s 31. 3. 2019 poklesla o 0,24 p. b. na 2,75 % a meziměsíční pokles vykázaly i ostatní kraje České republiky. Nejvýraznější snížení o 0,38

p. b. zaznamenal Kraj Vysočina, nejnižší snížení bylo vykázáno v Karlovarském kraji (o 0,14 p.

b.) a v  Praze (o 0,03 p. b.), kde nezaměstnanost stagnovala. V mezikrajském žebříčku první místo s 1,80% nezaměstnaností patří Pardubickému kraji, poslední místo s 4,36% nezaměstnaností pak Moravskoslezskému kraji. Nejméně nezaměstnaných žen se nacházelo v hlavním městě (1,94 %), v Pardubickém kraji byl zaznamenán nejmenší podíl nezaměstnaných mužů (1,65 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen evidujeme v Ústeckém kraji (4,86 %), v případě mužů je to Moravskoslezský kraj (4,35 %). 

K 30. 4. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 25 128 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 22 760 (90,6 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1

797 osob, kdy ke snížení došlo ve všech okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Litoměřice (o 426 osob), nejméně v okrese Most (o 119 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v dubnu nově zaregistrováno celkem 3 741 osob (proti březnu se počet snížil celkem o 324 osob), z jejich evidence naopak odešlo 5 538 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v dubnu letošního roku převažovaly osoby ve věku       55-59 let (3 281 osob, tj. 13,1 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 926 osob, tj. 11,6 %), k této věkové skupině se pak 11,4% podílem přiblížila skupina 50-54letých (2 864 osob). Průměrný věk nezaměstnaných se v dubnu nepatrně zvedl na hodnotu 42,2 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 240 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (30 % resp. 27 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 2,7 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci dubna vzrostl na 16 226 (tj. o 223 míst více než tomu bylo na konci března); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,68 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Teplice (necelý 1 uchazeč resp. 0,97 uchazeče) a Chomutov (1,11 uchazeče na jedno volné pracovní místo), ke kterým se přidal okres Louny (1,18 uchazeče). Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,77 uchazečů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

      Ústecký kraj             

Děčín                     

Chomutov                

Litoměřice

      Louny                     

Most                       

Teplice                    

Ústí nad Labem

* podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu stejného věku                                       Zdroj: MPSV

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem email: infoservisul@czso.cz     tel.: 472 706 

Zdroj: Kurzy.cz