Legislativní rada vlády opětovně projednala novelu zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Na prvním zasedání Legislativní rady vlády v roce 2022, které bylo zároveň prvním zasedáním, jehož se účastnil nově jmenovaný předseda Legislativní rady vlády, ministr pro legislativu JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., a které se konalo ve čtvrtek 13. ledna 2022, bylo projednáváno upravené znění návrhu novely zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Z důvodů přetrvávajících omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 se toto zasedání uskutečnilo opět prostřednictvím videokonference. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, předložilo vládě v dubnu loňského roku Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Cílem tohoto návrhu zákona je zejména transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci.

Původní vládě předložená verze navrhované právní úpravy byla Legislativní radou vlády projednávána na jejím zasedání dne 17. června 2021, kdy Legislativní rady vlády projednávání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování podle jejích připomínek a doporučení. Předkladatelé za úzké spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže následně návrh zákona významně upravili a předložili k opětovnému projednání Legislativní radě vlády. Diskuze Legislativní rady vlády k upravenému znění návrhu zákona se vedla například nad navrženou podobou návrhu zákona, možnými způsoby zohlednění terminologie a výpočtové metody obsažené v doporučení Komise 2003/361/ES, na kterou transponovaná směrnice odkazuje jako na závaznou, smlouvou mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem nebo nekalými obchodními praktikami. S ohledem na charakter připomínek, které k návrhu zákona členové Legislativní rady vlády vznesli, vyústila tato diskuze v závěr přerušit jeho projednávání za účelem úpravy jeho textu podle připomínek a doporučení Legislativní rady vlády.

Zdroj: Kurzy.cz