Zásady ochrany osobních údajů

Preambule

Prostřednictvím následujících zásad ochrany osobních údajů bychom vás rádi informovali, jaké typy vašich osobních údajů (dále také zkráceně „údaje“) zpracováváme, pro jaké účely a v jakém rozsahu. Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré námi prováděné zpracování osobních údajů, a to jak v rámci poskytování našich služeb, tak zejména na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích a v rámci externí online přítomnosti, jako jsou naše profily na sociálních sítích (dále společně jen jako „online služby“).

Použité termíny nejsou genderově specifické.

Kdo vaše údaje zpracovává

viz. stránka Kontakt

Přehled zpracovatelských operací

Následující tabulka shrnuje typy zpracovávaných údajů, účely, pro které jsou zpracovávány, a dotčené subjekty údajů.

Kategorie zpracovávaných dat

 • Kontaktní informace (Facebook) („Kontaktní údaje“ jsou údaje, které (jasně) identifikují subjekty údajů, jako jsou jména, e-mailové adresy a telefonní čísla, které lze přenést na Facebook, např. prostřednictvím Facebook pixelů nebo nahrání pro účely porovnávání za účelem vytvoření vlastních publik. Po spárování za účelem vytvoření cílových skupin se kontaktní informace vymažou).
 • Údaje o zásobách (např. jména, adresy).
 • Údaje o obsahu (např. textový vstup, fotografie, videa).
 • Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
 • Meta/komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Údaje o využití (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů).
 • Údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, doba trvání, kategorie zákazníka).
 • Platební údaje (např. bankovní spojení, faktury, historie plateb).

Kategorie subjektů údajů

 • Zaměstnanci (např. Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání).
 • Obchodní a smluvní partneři.
 • Potenciální zákazníci.
 • Komunikační partner (příjemci e-mailů, dopisů atd.).
 • Zákazníci.
 • Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).

Účely zpracování

 • A/B testy.
 • Sledování přidružených společností.
 • Poskytování našich online služeb a použitelnosti.
 • Sledování konverzí (Měření efektivity marketingových aktivit).
 • Kancelářské a organizační postupy.
 • Clicktracking.
 • Content Delivery Network (CDN).
 • Přímý marketing (např. e-mailem nebo poštou).
 • Sledování přidružených společností.
 • Teplotní mapy („Tepelné mapy“ jsou pohyby myši uživatelů, které jsou kombinovány do celkového obrazu.).
 • Marketing.
 • Kontaktní požadavky a komunikace.
 • Profily s informacemi souvisejícími s uživatelem (Vytváření uživatelských profilů).
 • Remarketing.
 • Web Analytics (např. statistiky přístupu, rozpoznávání vracejících se návštěvníků).
 • Bezpečnostní opatření.
 • Průzkumy a dotazníky (např. průzkumy s možnostmi zadávání, otázky s výběrem odpovědí).
 • Poskytování smluvních služeb a zákaznické podpory.
 • Řízení a odpovídání na dotazy.
 • Custom Audiences (Výběr relevantních cílových skupin pro marketingové účely nebo jiný výstup obsahu).

Právní základy pro zpracování

V následujícím textu naleznete přehled právního základu GDPR, ze kterého vycházíme při zpracování osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že kromě ustanovení GDPR mohou platit národní ustanovení o ochraně údajů vaší nebo naší země bydliště nebo bydliště. Pokud jsou navíc v jednotlivých případech použitelné konkrétnější právní základy, budeme vás o nich informovat v prohlášení o ochraně údajů.

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
 • Plnění smlouvy a předchozí žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
 • Dodržování právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) – Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na správce vztahuje.
 • Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření v souladu s právními požadavky, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na implementaci a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i k riziku různé pravděpodobnosti a závažnosti pro práv a svobod fyzických osob, aby byla zajištěna úroveň bezpečnosti přiměřená danému riziku.

Opatření zahrnují zejména ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů řízením fyzického a elektronického přístupu k údajům, jakož i přístupu k údajům, jejich vkládání, přenosu, zabezpečení a oddělení. Kromě toho jsme zavedli postupy, které zajistí, že budou respektována práva subjektů údajů, že data budou vymazána a že jsme připraveni rychle reagovat na datové hrozby. Dále bereme v úvahu ochranu osobních údajů již při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru a poskytovatelů služeb, v souladu se zásadou soukromí již od návrhu a zásadou ochrany soukromí ve výchozím nastavení.

Šifrování SSL (https) : Abychom co nejlépe ochránili vaše data přenášená prostřednictvím našich online služeb, používáme šifrování SSL. Takto šifrovaná spojení poznáte podle předpony https:// v adresním řádku vašeho prohlížeče.

Předávání osobních údajů

V souvislosti s naším zpracováním osobních údajů se může stát, že údaje jsou předávány jiným místům, společnostem či osobám nebo jim jsou zpřístupněny. Mezi příjemce těchto údajů mohou patřit například poskytovatelé služeb pověření úkoly v oblasti IT nebo poskytovatelé služeb a obsahu, které jsou vloženy do webové stránky. V takovém případě budou respektovány zákonné požadavky a zejména budou s příjemci vašich údajů uzavřeny odpovídající smlouvy nebo dohody, které slouží k ochraně vašich údajů.

Zpracování dat ve třetích zemích

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo zpracování probíhá v rámci využívání služeb třetích stran nebo zpřístupňování či předávání údajů jiným osobám , orgány nebo společnosti, bude toto probíhat pouze v souladu se zákonnými požadavky.

Na základě výslovného souhlasu nebo předání vyžadovaného smlouvou nebo zákonem zpracováváme nebo jsme zpracovávali údaje pouze ve třetích zemích s uznávanou úrovní ochrany údajů, a to na základě zvláštních záruk, jako je smluvní závazek prostřednictvím tzv. standardních ochranných doložek Komise EU nebo pokud certifikace nebo závazné interní předpisy na ochranu údajů odůvodňují zpracování (čl. 44 až 49 GDPR, informační stránka Komise EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- protection/international-dimension-data-protection_cs ).

Používání souborů cookie

Cookies jsou textové soubory, které obsahují data z navštívených webových stránek nebo domén a jsou ukládány prohlížečem v počítači uživatele. Soubor cookie se primárně používá k ukládání informací o uživateli během nebo po jeho návštěvě v rámci online služby. Uložené informace mohou zahrnovat například nastavení jazyka na webové stránce, stav přihlášení, nákupní košík nebo místo, kde bylo video zhlédnuto. Pojem „cookies“ také zahrnuje další technologie, které plní stejné funkce jako soubory cookie (např. pokud jsou informace o uživateli ukládány pomocí pseudonymních online identifikátorů, označovaných také jako „ID uživatele“).

Rozlišují se následující typy a funkce souborů cookie:

 • Dočasné soubory cookie (také: soubory cookie relace): Dočasné soubory cookie se vymažou nejpozději poté, co uživatel opustí online službu a zavře svůj prohlížeč.
 • Trvalé soubory cookie: Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Například lze uložit stav přihlášení nebo zobrazit preferovaný obsah přímo, když uživatel znovu navštíví webovou stránku. V takovém cookie mohou být také uloženy zájmy uživatelů, kteří jsou používáni pro měření rozsahu nebo marketingové účely.
 • Soubory cookie první strany: Soubory cookie první strany nastavujeme sami.
 • Soubory cookie třetích stran : Soubory cookie třetích stran používají zejména inzerenti (tzv. třetí strany) ke zpracování informací o uživatelích.
 • Nezbytné (také: nezbytné) soubory cookie: Soubory cookie mohou být nezbytné pro provoz webové stránky (např. pro uložení přihlašovacích údajů nebo jiných uživatelských vstupů nebo z bezpečnostních důvodů).
 • Statistiky, marketingové a personalizační soubory cookie : Soubory cookie se také obecně používají k měření dosahu webových stránek a při ukládání zájmů nebo chování uživatele (např. prohlížení určitého obsahu, používání funkcí atd.) na jednotlivých webových stránkách v uživatelském profilu. Takové profily slouží například k zobrazování obsahu uživatelům, který odpovídá jejich potenciálním zájmům. Tento postup se také nazývá „tracking“, tedy sledování potenciálních zájmů uživatelů. Pokud používáme soubory cookie nebo technologie „sledování“, budeme vás o tom samostatně informovat v našich zásadách ochrany osobních údajů nebo v souvislosti se získáním souhlasu.

Informace o právním základu: Právní základ, na kterém zpracováváme vaše osobní údaje pomocí souborů cookie, závisí na tom, zda vás požádáme o váš souhlas. Pokud toto platí a souhlasíte s používáním souborů cookie, právním základem pro zpracování vašich údajů je váš deklarovaný souhlas. V opačném případě budou údaje zpracovávané pomocí cookies zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. při obchodním provozu naší online služby a jejím zdokonalování) nebo pokud je použití cookies nezbytné pro splnění našich smluvních povinností.

Doba uchování: Pokud vám neposkytneme výslovné informace o době uchování trvalých cookies (např. v rámci tzv. cookie opt-in), předpokládejme, že doba uchovávání může být až dva roky.

Obecné informace o odvolání souhlasu a námitce (Opt-Out): Bez ohledu na to, zda je zpracování založeno na souhlasu nebo zákonném povolení, máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů pomocí technologií cookies nebo souhlas odvolat (společně dále jen „opt-out“). Svou námitku můžete nejprve vysvětlit pomocí nastavení vašeho prohlížeče, např. deaktivací používání cookies (což může také omezit funkčnost našich online služeb). Námitku proti používání souborů cookie pro účely online marketingu lze vznést u velkého množství služeb, zejména v případě sledování, prostřednictvím webových stránek https://www.aboutads.info/choices/ a https://www. youronlinechoices.com. Kromě toho můžete obdržet další informace o námitkách v rámci informací o používaných poskytovatelích služeb a cookies.

Zpracování dat cookies na základě souhlasu: Používáme řešení pro správu souborů cookie, ve kterém mohou uživatelé získat, spravovat a odvolat souhlas uživatelů s používáním souborů cookie nebo postupy a poskytovatelé uvedení v řešení správy souborů cookie. Prohlášení o souhlasu je uloženo tak, aby se nemuselo znovu načítat a souhlas bylo možné prokázat v souladu se zákonnou povinností. Ukládání může probíhat na straně serveru a/nebo v souboru cookie (tzv. opt-out cookie nebo pomocí srovnatelných technologií), aby bylo možné přiřadit souhlas uživateli nebo/nebo jeho zařízení. S výhradou individuálních údajů o poskytovatelích služeb správy souborů cookie platí následující informace: Doba uložení souhlasu může být až dva roky. V tomto případě je vytvořen a uložen pseudonymní identifikátor uživatele s datem/časem souhlasu,

 • Zpracovávané datové typy: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů), Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Při první návštěvě tohoto webu se vám zobrazil dialog se souhlasem. Pomocí následujících odkazů můžete zobrazit tam provedená nastavení, změnit svůj souhlas nebo souhlas odvolat.

Obchodní služby

Údaje našich smluvních a obchodních partnerů, např. zákazníků a zájemců (společně dále jen „smluvní partneři“) zpracováváme v rámci smluvních a srovnatelných právních vztahů, jakož i souvisejících jednání a komunikace se smluvními partnery nebo předsmluvně, např. odpovídat na dotazy.

Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění našich smluvních závazků, ochrany našich práv a pro účely administrativních úkolů spojených s těmito údaji a organizací související s podnikáním. Údaje smluvních partnerů v rámci platných právních předpisů předáme třetím osobám pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro výše uvedené účely nebo pro splnění zákonných povinností nebo se souhlasem dotčených subjektů údajů (např. telekomunikace, doprava a další pomocné služby, jakož i subdodavatelé, banky, daňoví a právní poradci, poskytovatelé platebních služeb nebo finanční úřady). O dalším zpracování, např. pro marketingové účely, budou smluvní partneři informováni v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Které údaje jsou nezbytné pro výše uvedené účely, informujeme smluvní partnery před nebo v rámci sběru údajů, např. v online formulářích speciálním označením (např. barvy), a/nebo symboly (např. hvězdičky apod.), nebo osobně .

Údaje mažeme po uplynutí zákonné záruky a srovnatelných povinností, tj. v zásadě po uplynutí 4 let, pokud údaje nejsou uloženy v zákaznickém účtu nebo nemusí být uchovávány ze zákonných důvodů archivace (např. zpravidla 10 let pro daň účely). V případě údajů, které nám sdělí smluvní partner v rámci postoupení, vymažeme údaje v souladu se specifikacemi postoupení, obecně po skončení postoupení.

Pokud k poskytování našich služeb využíváme poskytovatele nebo platformy třetích stran, budou ve vztahu mezi uživateli a poskytovateli platit podmínky a zásady ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů nebo platforem třetích stran.

Zákaznický účet : Smluvní partneři si mohou vytvořit zákaznický nebo uživatelský účet. Je-li vyžadována registrace zákaznického účtu, budou o tom smluvní partneři informováni, stejně jako o údajích nutných k registraci. Zákaznické účty nejsou veřejné a vyhledávače je nemohou indexovat. Při registraci a následné registraci a používání zákaznického účtu uchováváme IP adresy smluvních partnerů spolu s přístupovými časy, abychom mohli registraci prokázat a zabránili případnému zneužití zákaznického účtu.

Pokud zákazníci ukončili svůj zákaznický účet, budou jejich údaje týkající se zákaznického účtu vymazány, přičemž jejich uchování je vyžadováno z právních důvodů. Zákazník je odpovědný za zabezpečení svých dat při ukončení zákaznického účtu.

Ekonomické analýzy a průzkum trhu : Z ekonomických důvodů a abychom mohli rozpoznat trendy na trhu, přání smluvních partnerů a uživatelů, analyzujeme nám dostupná data o obchodních transakcích, smlouvách, poptávkách atd., přičemž dotčené osoby mohou zahrnují smluvní partnery, zainteresované strany, zákazníky, návštěvníky a uživatele naší online služby.

Analýzy se provádějí za účelem obchodního hodnocení, marketingu a průzkumu trhu (například pro určení skupin zákazníků s různými charakteristikami). Pokud jsou k dispozici, můžeme vzít v úvahu profily registrovaných uživatelů s informacemi, např. o službách, které využívali. Analýzy slouží pouze nám a nejsou zveřejněny navenek, pokud se nejedná o anonymní analýzy se sumárními, tedy anonymizovanými hodnotami. Dále respektujeme soukromí uživatelů a zpracováváme data pro účely analýzy pokud možno pseudonymně a pokud možno anonymně (např. jako souhrnná data).

Internetový obchod a e-shop : Zpracováváme údaje našich zákazníků, abychom jim umožnili výběr, nákup či objednání vybraných produktů, zboží a souvisejících služeb, jakož i jejich platbu a dodání, případně plnění dalších služeb. V případě potřeby pro realizaci objednávky využíváme poskytovatele služeb, zejména poštovní, spediční a spediční společnosti, abychom provedli doručení nebo realizaci našim zákazníkům. Pro zpracování platebních transakcí využíváme služeb bank a poskytovatelů platebních služeb. Požadované údaje jsou jako takové identifikovány v průběhu objednávání nebo srovnatelného nákupního procesu a zahrnují údaje požadované pro dodání nebo jiný způsob zpřístupnění produktu a fakturaci, jakož i kontaktní údaje, aby bylo možné provést jakoukoli konzultaci.

Poradenství : Zpracováváme údaje našich klientů, klientů i zájemců a dalších klientů či smluvních partnerů (jednotně označovaných jako „klienti“) za účelem poskytování našich poradenských služeb. Zpracovávané údaje, druh, rozsah a účel zpracování a nezbytnost jeho zpracování jsou dány podkladovým smluvním a klientským vztahem.

Pokud je to nezbytné pro plnění naší smlouvy, pro ochranu životně důležitých zájmů nebo ze zákona nebo se souhlasem klienta, zpřístupňujeme nebo předáváme údaje klienta třetím stranám nebo zástupcům, jako jsou úřady, soudy, subdodavatelé. nebo v oblasti IT, kancelářských nebo srovnatelných služeb s přihlédnutím k odborným požadavkům.

Projektové a vývojové služby : Zpracováváme údaje našich zákazníků a klientů (dále jednotně jen „zákazníci“), abychom jim umožnili výběr, pořízení nebo zadání vybraných služeb nebo prací a souvisejících činností a úhradu a zpřístupnit takové služby nebo práce nebo takové služby nebo práce provést.

Požadované údaje jsou jako takové označeny v rámci uzavření smlouvy, objednávky nebo obdobné smlouvy a zahrnují údaje potřebné pro poskytování služeb a fakturaci a také kontaktní údaje pro případné konzultace. Pokud získáme přístup k informacím koncových zákazníků, zaměstnanců nebo jiných osob, zpracováváme je v souladu s právními a smluvními požadavky.

Publikační činnost : Zpracováváme údaje našich kontaktních partnerů, dotazovaných osob a dalších osob, které jsou předmětem naší redakční, publicistické a související činnosti. Zde odkazujeme na platnost ochranných předpisů svobody názoru a svobody tisku podle čl. 85 GDPR ve spojení s příslušnými národními zákony. Zpracování nám slouží k plnění zakázkové činnosti a jinak vychází zejména ze zájmu široké veřejnosti o informace a mediální produkty.

Služby softwaru a platformy : Zpracováváme údaje našich uživatelů, registrovaných a případných testovacích uživatelů (dále jednotně jen „uživatelé“), abychom jim mohli poskytovat naše smluvní služby a na základě oprávněných zájmů zajistit bezpečnost našich nabízet a dále ji rozvíjet. Požadované údaje jsou jako takové identifikovány v rámci uzavření smlouvy, objednávky nebo srovnatelné smlouvy a zahrnují údaje potřebné pro poskytování služeb a fakturaci a také kontaktní údaje pro případné další konzultace.

 • Zpracovávané datové typy: Údaje o zásobách (např. jména, adresy), Platební údaje (např. bankovní spojení, faktury, historie plateb), Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, doba trvání, kategorie zákazníka) , Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu), Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Potenciální zákazníci, Obchodní a smluvní partneři, Zákazníci.
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a zákaznické podpory, Kontaktní požadavky a komunikace, Kancelářské a organizační postupy, Správa a odpovídání na dotazy, Bezpečnostní opatření, Sledování konverzí (Měření efektivity marketingových aktivit), Profily s informacemi souvisejícími s uživateli ( Vytváření uživatelských profilů).
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předchozí žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), plnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Poskytování online služeb a webhostingu

Abychom mohli naše online služby poskytovat bezpečně a efektivně, využíváme služeb jednoho nebo více poskytovatelů webhostingu, z jejichž serverů (nebo serverů, které spravují) lze k online službám přistupovat. Pro tyto účely můžeme využívat služeb infrastruktury a platforem, výpočetní kapacity, úložného prostoru a databázových služeb, jakož i služeb zabezpečení a technické údržby.

Údaje zpracovávané v rámci poskytování hostingových služeb mohou zahrnovat veškeré informace týkající se uživatelů našich online služeb, které jsou shromažďovány v průběhu používání a komunikace. To pravidelně zahrnuje IP adresu, která je nezbytná k tomu, abychom mohli doručovat obsah online služeb do prohlížečů, a všechny záznamy provedené v rámci našich online služeb nebo z webových stránek.

Odesílání a hostování e-mailů: Mezi webhostingové služby, které využíváme, patří také odesílání, přijímání a ukládání e-mailů. Pro tyto účely jsou zpracovávány adresy příjemců a odesílatelů, jakož i další informace související se zasíláním e-mailů (např. zúčastnění poskytovatelé) a obsah příslušných e-mailů. Výše uvedené údaje mohou být také zpracovány pro účely detekce SPAMu. Upozorňujeme, že e-maily na internetu se obecně neposílají v šifrované podobě. E-maily jsou zpravidla při transportu šifrovány, nikoli však na serverech, ze kterých jsou odesílány a přijímány (pokud není použita metoda tzv. end-to-end šifrování). Nemůžeme proto přijmout žádnou odpovědnost za přenosovou cestu e-mailů mezi odesílatelem a příjemcem na našem serveru.

Shromažďování přístupových údajů a souborů protokolů : My sami nebo náš poskytovatel webhostingu shromažďujeme údaje na základě každého přístupu na server (takzvané soubory protokolu serveru). Soubory protokolu serveru mohou obsahovat adresu a název webových stránek a souborů, ke kterým se přistupovalo, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, adresu URL odkazu (dříve navštívená stránka ) a obecně IP adresy a žádajícího poskytovatele.

Soubory protokolu serveru lze použít pro účely zabezpečení, např. k zamezení přetěžování serverů (zejména v případě zneužití útoků, tzv. DDoS útoků) a zajištění stability a optimálního rozložení zátěže serverů.

Registrace, přihlášení a uživatelský účet

Uživatelé si mohou vytvořit uživatelský účet. V rámci registrace jsou uživatelům sdělovány a zpracovávány požadované povinné údaje pro účely poskytování uživatelského účtu na základě smluvního plnění závazků. Zpracovávanými údaji jsou zejména přihlašovací údaje (jméno, heslo a e-mailová adresa).

V rámci používání našich registračních a přihlašovacích funkcí i používání uživatelského účtu ukládáme IP adresu a čas příslušné uživatelské akce. Ukládání je založeno na našich oprávněných zájmech a také na ochraně uživatele před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám, pokud to nebude nutné k uplatnění našich nároků nebo k tomu neexistuje zákonná povinnost.

Uživatelé mohou být informováni e-mailem o informacích souvisejících s jejich uživatelským účtem, jako jsou technické změny.

 • Zpracovávané datové typy: Údaje o zásobách (např. jména, adresy), Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Údaje o obsahu (např. textový vstup, fotografie, videa), Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a zákaznické podpory, Bezpečnostní opatření, Správa a odpovídání na dotazy.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předchozí žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Blogy a publikační média

Používáme blogy nebo srovnatelné prostředky online komunikace a publikace (dále jen „publikační médium“). Údaje čtenářů budou pro účely publikačního média zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro jeho prezentaci a komunikaci mezi autory a čtenáři nebo z bezpečnostních důvodů. Ve zbytku odkazujeme na informace o zpracování návštěvníků našeho publikačního média v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Odebírání komentářů : Když uživatelé zanechají komentáře nebo jiné příspěvky, jejich IP adresy mohou být uloženy na základě našich oprávněných zájmů. Děje se tak pro naši bezpečnost, pokud někdo zanechá v komentářích a příspěvcích nelegální obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V tomto případě můžeme být za komentář nebo příspěvek stíháni i my sami, a proto nás zajímá totožnost autora.

Dále si vyhrazujeme právo zpracovávat uživatelská data za účelem detekce spamu na základě našich oprávněných zájmů.

Na stejném právním základě si v případě průzkumů vyhrazujeme právo ukládat IP adresy uživatelů po dobu trvání průzkumů a používat soubory cookie, abychom se vyhnuli vícenásobnému hlasování.

Osobní údaje poskytnuté v rámci komentářů a příspěvků, jakékoli kontaktní a webové informace, jakož i informace o obsahu, budou u nás trvale uloženy, dokud uživatel nevznese námitku.

Profilové obrázky Gravatar : Službu Gravatar využíváme v rámci naší online nabídky a zejména na Blogu.

Gravatar je služba, kde se uživatelé mohou registrovat a ukládat profilové obrázky a své e-mailové adresy. Pokud uživatelé zanechají příspěvky nebo komentáře s příslušnou e-mailovou adresou na jiných online prezentacích (zejména na blozích), mohou se vedle příspěvků nebo komentářů zobrazit jejich profilové obrázky. Za tímto účelem je e-mailová adresa poskytnutá uživateli předána společnosti Gravatar v zašifrované podobě za účelem kontroly, zda je pro ni uložen profil. Toto je jediný účel přenosu e-mailové adresy a nebude použita pro jiné účely, ale poté smazána.

Používání Gravataru je založeno na našich oprávněných zájmech, protože Gravatar používáme k tomu, abychom autorům příspěvků a komentářů nabídli možnost personalizovat své příspěvky pomocí profilového obrázku.

Zobrazováním obrázků Gravatar zná IP adresu uživatele, protože je to nezbytné pro komunikaci mezi prohlížečem a online službou.

Pokud uživatelé nechtějí, aby se v komentářích na Gravataru zobrazoval uživatelský obrázek spojený s jejich e-mailovou adresou, měli by pro komentování použít e-mailovou adresu, která není uložena na Gravataru. Rádi bychom také upozornili, že je také možné použít anonymní e-mailovou adresu nebo žádnou e-mailovou adresu, pokud si uživatelé nepřejí, aby byla jejich vlastní e-mailová adresa zasílána společnosti Gravatar. Uživatelé mohou zcela zabránit přenosu dat tím, že nebudou používat náš systém komentářů.

 • Zpracovávané datové typy: Údaje o zásobách (např. jména, adresy), Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Údaje o obsahu (např. textový vstup, fotografie, videa), Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů ), Meta/komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a zákaznické podpory, Zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře), Bezpečnostní opatření, Správa a odpovídání na dotazy, Poskytování našich online služeb a použitelnost.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předchozí žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Kontaktujte nás

Při kontaktu s námi (např. kontaktním formulářem, e-mailem, telefonem nebo prostřednictvím sociálních sítí) jsou zpracovávány údaje poptávajících osob v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro zodpovězení kontaktních dotazů a případných požadovaných činností.

Reakce na kontaktní dotazy v rámci smluvních nebo předsmluvních vztahů je činěna za účelem plnění našich smluvních povinností nebo odpovědí na (před)smluvní dotazy a jinak na základě oprávněných zájmů odpovídat na dotazy.

Zpracovávané datové typy: Inventární údaje (např. jména, adresy), Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Údaje o obsahu (např. textový vstup, fotografie, videa), Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu ), Meta/komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).
Subjekty údajů: Komunikační partner (příjemci e-mailů, dopisů atd.).
Účely zpracování: Kontaktní požadavky a komunikace, Správa a odpovídání na dotazy.
Právní základ: Plnění smlouvy a předchozí žádosti (článek 6 (1) (b) GDPR), Oprávněné zájmy (článek 6 (1) (f) GDPR).

Communication via Messenger

Pro účely komunikace používáme messengerové služby, a proto vás žádáme, abyste dodržovali následující informace týkající se funkčnosti messengerových služeb, šifrování, použití metadat komunikace a vašich možností námitek.

Můžete nás také kontaktovat alternativními způsoby, např. telefonicky nebo e-mailem. Použijte prosím možnosti kontaktu, které vám byly poskytnuty, nebo použijte možnosti kontaktu poskytované v rámci našich online služeb.

V případě šifrování obsahu (tj. obsahu vaší zprávy a příloh) upozorňujeme, že komunikační obsah (tj. obsah zprávy a příloh) je šifrován end-to-end. To znamená, že obsah zpráv není viditelný ani samotnými poskytovateli messengerových služeb. Vždy byste měli používat aktuální verzi služby messenger s aktivovaným šifrováním, aby bylo zaručeno šifrování obsahu zprávy.

Rádi bychom však naše komunikační partnery upozornili, že ačkoliv poskytovatelé messengerových služeb nevidí obsah, mohou zjistit, že a kdy s námi komunikační partneři komunikují a zpracovávat technické informace o použitém zařízení komunikačního partnera a v závislosti na nastavení jejich zařízení, dále informace o poloze (tzv. metadata).

Informace na právním základě: Pokud požádáme komunikační partnery o povolení před tím, než s nimi budeme komunikovat prostřednictvím messengerových služeb, právním základem našeho zpracování jejich údajů je jejich souhlas. V opačném případě, pokud nepožadujeme souhlas a vy nás kontaktujete např. dobrovolně, využíváme služeb messengeru při jednání s našimi smluvními partnery a v rámci procesu zahájení smlouvy jako smluvní opatření a v případě dalších zainteresovaných stran a komunikačních partnerů na základě našich oprávněných zájmů na rychlé a efektivní komunikaci a naplňování potřeb našich komunikačních partnerů pro komunikaci prostřednictvím messengerových služeb. Rádi bychom také upozornili, že námi poskytnuté kontaktní údaje nepředáváme poskytovatelům messengerových služeb poprvé bez vašeho souhlasu.

Odvolání , námitka a vymazání: Svůj souhlas nebo námitku proti komunikaci s námi prostřednictvím messengerových služeb můžete kdykoli odvolat. V případě komunikace prostřednictvím messengerových služeb vymažeme zprávy v souladu s našimi obecnými zásadami uchovávání údajů (tj. jak je popsáno výše po ukončení smluvních vztahů, požadavků na archivaci apod.) a jinak, jakmile se můžeme domnívat, že jsme odpověděli na jakékoli informace poskytnuté komunikačními partnery, pokud nelze očekávat odkaz na předchozí rozhovor a neexistují žádné zákonné povinnosti uložit zprávy, aby se zabránilo jejich smazání.

Výhrada odkazu na jiné komunikační prostředky: Nakonec bychom rádi upozornili, že si vyhrazujeme právo z důvodu vaší bezpečnosti neodpovídat na dotazy týkající se messengerových služeb. To je případ, kdy například interní smluvní záležitosti vyžadují zvláštní utajení nebo pokud odpověď prostřednictvím kurýrních služeb nesplňuje formální požadavky. V takových případech vás odkážeme na vhodnější komunikační kanály.

 • Zpracovávané datové typy: Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů), Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy), Údaje o obsahu (např. zadávání textu , fotografie, videa).
 • Subjekty údajů: Komunikační partner (příjemci e-mailů, dopisů atd.).
 • Účely zpracování: Kontaktní požadavky a komunikace, Přímý marketing (např. e-mailem nebo poštou).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Chatboti a funkce chatu

Poskytujeme online chaty a funkce chatbota jako prostředek komunikace (společně označované jako „Chatové služby“). Chat je online konverzace, která je vedena s určitou mírou bezprostřednosti. Chatbot je software, který odpovídá na dotazy uživatelů nebo je informuje o zprávách. Pokud používáte naše funkce chatu, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Pokud používáte naše chatovací služby v rámci online platformy, vaše identifikační číslo je také uloženo v rámci příslušné platformy. Můžeme také shromažďovat informace o tom, kteří uživatelé komunikují s našimi chatovacími službami a kdy. Kromě toho ukládáme obsah vašich konverzací prostřednictvím chatovacích služeb a protokolujeme procesy registrace a souhlasu, abychom je mohli prokázat v souladu s právními požadavky.

Upozorňujeme uživatele, že příslušný poskytovatel platformy může zjistit, že a kdy uživatelé komunikují s našimi chatovacími službami, a může shromažďovat technické informace o používaném zařízení uživatele a v závislosti na nastavení jeho zařízení také informace o poloze (tzv. metadata) pro účely optimalizace příslušných služeb a pro účely zabezpečení. Stejně tak metadata komunikace prostřednictvím chatovacích služeb (tj. informace o tom, kdo s kým komunikoval) mohou být příslušnými poskytovateli platforem využívána pro marketingové účely nebo pro zobrazování reklamy přizpůsobené uživatelům v souladu s jejich předpisy, na které dále odkazujeme informace.

Pokud uživatelé souhlasí s aktivací informací pomocí pravidelných zpráv chatbotovi, mají možnost se kdykoli odhlásit z odběru informací pro budoucnost. Chatbot upozorňuje uživatele, jak a za jakých podmínek mohou zprávy odhlásit. Odhlášením z odběru zpráv chatbota jsou data Uživatelů vymazána z adresáře příjemců zpráv.

Výše uvedené informace používáme k provozování našich chatovacích služeb, např. k osobnímu oslovování uživatelů, k zodpovězení jejich dotazů, k přenosu jakéhokoli požadovaného obsahu a také ke zlepšování našich chatovacích služeb (např. k „učení“ chatbotů odpovědi na často kladené otázky nebo k identifikaci nezodpovězených dotazy).

Informace na právním základě: Chatovací služby používáme na základě souhlasu, pokud nejprve získáme svolení uživatelů ke zpracování jejich údajů Chatovacími službami (to platí v případech, kdy jsou uživatelé požádáni o souhlas, např. aby chatbot pravidelně jim posílá zprávy). Pokud používáme služby chatu k zodpovězení uživatelských dotazů ohledně našich služeb nebo naší společnosti, činí tak pro smluvní a předsmluvní komunikaci. Kromě toho využíváme služby chatu na základě našich oprávněných zájmů optimalizovat služby chatu, jejich provozní efektivitu a zvyšovat pozitivní uživatelskou zkušenost.

Odvolání, námitka a výmaz: Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat nebo odporovat zpracování vašich údajů v souvislosti s používáním našeho hatbotu.

 • Zpracovávané datové typy: Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Údaje o obsahu (např. textový vstup, fotografie, videa), Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů), Meta/komunikační údaje (např. zařízení informace, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Komunikační partner (příjemci e-mailů, dopisů atd.).
 • Účely zpracování: Kontaktní požadavky a komunikace, Přímý marketing (např. e-mailem nebo poštou).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Videokonference, online setkání, webináře a sdílení obrazovky

Platformy a aplikace jiných poskytovatelů (dále jen „konferenční platformy“) využíváme za účelem pořádání video a audio konferencí, webinářů a dalších typů video a audio setkání (dále společně jen „konference“). Při používání konferenčních platforem a jejich služeb dodržujeme zákonné požadavky.

Údaje zpracovávané konferenčními platformami:V průběhu účasti na Konferenci jsou zpracovávány údaje níže uvedených účastníků. Rozsah zpracování závisí jednak na tom, jaké údaje jsou v rámci konkrétní Konference požadovány (např. poskytnutí přístupových údajů nebo jasných jmen) a jaké nepovinné informace účastníci poskytují. Kromě zpracování za účelem vedení konference mohou být Údaje účastníků zpracovány také Konferenčními platformami pro účely zabezpečení nebo optimalizace služeb. Zpracovávané Datum obsahuje osobní údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo), přístupové údaje (přístupové kódy nebo hesla), profilové obrázky, informace o profesní pozici/funkci, IP adresu přístup k internetu, informace o koncových zařízeních účastníků, jejich operační systém, prohlížeč a jeho technické a jazykové nastavení, informace o komunikačních procesech souvisejících s obsahem, tj. záznamy v chatech a audio a video data, jakož i využití dalších dostupných funkcí (např. ankety). Obsah komunikace je šifrován v rozsahu technicky zajištěném poskytovateli konference. Pokud jsou účastníci registrováni jako uživatelé na platformách konference, mohou být další údaje zpracovány v souladu s dohodou s příslušným poskytovatelem konference. Obsah komunikace je šifrován v rozsahu technicky zajištěném poskytovateli konference. Pokud jsou účastníci registrováni jako uživatelé na platformách konference, mohou být další údaje zpracovány v souladu s dohodou s příslušným poskytovatelem konference. Obsah komunikace je šifrován v rozsahu technicky zajištěném poskytovateli konference. Pokud jsou účastníci registrováni jako uživatelé na platformách konference, mohou být další údaje zpracovány v souladu s dohodou s příslušným poskytovatelem konference.

Logování a nahrávání: Pokud jsou nahrávány textové vstupy, výsledky účasti (např. z průzkumů), ale i obrazové nebo zvukové záznamy, budou účastníci transparentně předem sděleni a budou v případě potřeby požádáni o souhlas.

Opatření na ochranu údajů účastníků: Podrobnosti o zpracování vašich údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů konferenčních platforem a v rámci nastavení konferenčních platforem pro vás vyberte optimální nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů. Dále prosím zajistěte ochranu dat a soukromí na pozadí vaší nahrávky po dobu trvání konference (např. upozorněním spolubydlících, zamykáním dveří a použitím funkce maskování pozadí, je-li to technicky možné). Odkazy na konferenční místnosti, stejně jako přístupové údaje, by neměly být předávány neoprávněným třetím stranám.

Poznámky k právním základům: Pokud kromě konferenčních platforem zpracováváme také údaje uživatelů a žádáme uživatele o souhlas s používáním obsahu z konferencí nebo určitých funkcí (např. souhlas se záznamem konferencí), právní základ zpracováním je tento souhlas. Dále může být naše zpracování nezbytné pro splnění našich smluvních povinností (např. v seznamech účastníků, v případě přepracování výsledků Konference atd.). V opačném případě jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů na efektivní a bezpečné komunikace s našimi komunikačními partnery.

 • Zpracovávané datové typy: Údaje o zásobách (např. jména, adresy), Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Údaje o obsahu (např. textový vstup, fotografie, videa), Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů ), Meta/komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Komunikační partner (Příjemci e-mailů, dopisů apod.), Uživatelé (např. návštěvníci webu, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a zákaznické podpory, Kontaktní požadavky a komunikace, Kancelářské a organizační postupy.
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), plnění smlouvy a předchozí žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Cloudové služby

Využíváme internetové softwarové služby (tzv. „cloudové služby“, též označované jako „Software jako služba“) poskytované na serverech jejích poskytovatelů pro následující účely: ukládání a správa dokumentů, správa kalendářů, e-mail doručování, tabulky a prezentace, výměna dokumentů, obsahu a informací s konkrétními příjemci nebo zveřejňování webových stránek, formulářů nebo jiného obsahu a informací, dále chaty a účast na audio a video konferencích.

V tomto rámci mohou být osobní údaje zpracovávány a ukládány na serverech poskytovatele, pokud jsou tyto údaje součástí komunikačních procesů s námi nebo jsou námi jinak zpracovávány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tyto údaje mohou zahrnovat zejména kmenová data a kontaktní údaje subjektů údajů, údaje o procesech, smlouvách, jiných řízeních a jejich obsahu. Poskytovatelé cloudových služeb také zpracovávají údaje o používání a metadata, která používají pro účely zabezpečení a optimalizace služeb.

Pokud využíváme cloudové služby k poskytování dokumentů a obsahu jiným uživatelům nebo veřejně přístupné webové stránky, formuláře apod., mohou poskytovatelé ukládat soubory cookie na zařízení uživatelů za účelem analýzy webu nebo k zapamatování uživatelských nastavení (např. v případě kontroly médií).

Informace o právním základě – Pokud žádáme o povolení používat cloudové služby, právním základem pro zpracování údajů je souhlas. Dále může být jejich použití součástí našich (před)smluvních služeb, pokud bylo v této souvislosti dohodnuto používání cloudových služeb. V opačném případě budou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o efektivní a bezpečné administrativní procesy a procesy spolupráce).

 • Zpracovávané datové typy: Údaje o zásobách (např. jména, adresy), Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Údaje o obsahu (např. textový vstup, fotografie, videa), Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů ), Meta/komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Zákazníci, Zaměstnanci (např. Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání), Potenciální zákazníci, Komunikační partner (Příjemci e-mailů, dopisů atd.).
 • Účely zpracování: Kancelářské a organizační postupy.
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), plnění smlouvy a předchozí žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Newsletter a elektronické komunikace

Newslettery, e-maily a další elektronická sdělení (dále jen „newslettery“) zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo zákonným povolením. Pokud je obsah newsletteru konkrétně popsán v rámci registrace, je rozhodující pro souhlas uživatele. Jinak naše newslettery obsahují informace o našich službách a nás.

Abyste se mohli přihlásit k odběru našich newsletterů, obecně stačí zadat vaši e-mailovou adresu. Můžeme vás však požádat o uvedení jména, abychom vás mohli osobně kontaktovat v newsletteru nebo o poskytnutí dalších informací, pokud je to pro účely newsletteru vyžadováno.

Postup dvojitého přihlášení: Registrace k odběru našeho newsletteru obecně probíhá v takzvaném postupu Double-Opt-In. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nezbytné, aby se nikdo nemohl registrovat pomocí externích e-mailových adres.

Registrace k odběru newsletteru jsou protokolovány, aby bylo možné prokázat proces registrace podle zákonných požadavků. To zahrnuje uložení času přihlášení a potvrzení a také IP adresy. Stejně tak se zaznamenávají změny vašich dat uložených u poskytovatele dispečerských služeb.

Smazání a omezení zpracování: Odhlášené e-mailové adresy můžeme uchovávat po dobu až tří let na základě našich oprávněných zájmů, než je vymažeme, abychom poskytli důkaz o předchozím souhlasu. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel případné obrany proti nárokům. Individuální žádost o výmaz je možná kdykoli, pokud je zároveň potvrzena dřívější existence souhlasu. V případě povinnosti trvale sledovat námitku si vyhrazujeme právo uložit e-mailovou adresu výhradně pro tento účel do seznamu blokovaných.

Informace o právních základech: Zasílání newsletteru je založeno na souhlasu příjemců nebo, není-li souhlas vyžadován, na základě našich oprávněných zájmů v přímém marketingu. Pokud najmeme poskytovatele služeb pro zasílání e-mailů, děje se tak na základě našich oprávněných zájmů. Registrační řízení je zaznamenáváno na základě našich oprávněných zájmů za účelem prokázání, že proběhlo v souladu se zákonem.

Obsah: Informace o nás, našich službách, akcích a nabídkách.

Měření míry otevření a míry prokliku : Newslettery obsahují takzvaný „web-beacon“, tj. soubor o velikosti pixelů, který je načten z našeho serveru při otevření newsletteru nebo, pokud využíváme poskytovatele poštovních služeb, z jeho server. V rámci tohoto vyhledávání se nejprve shromažďují technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, stejně jako vaše IP adresa a čas získání.

Tyto informace slouží k technickému vylepšení našeho newsletteru na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich chování při čtení na základě jejich vyhledávacích bodů (které lze určit pomocí IP adresy) nebo přístupových časů. Tato analýza také zahrnuje zjištění, zda jsou newslettery otevřeny, kdy jsou otevřeny a na které odkazy se kliká. Tyto informace jsou přiřazeny jednotlivým příjemcům newsletteru a uloženy v jejich profilech, dokud nebudou profily smazány. Hodnocení nám mnohem více slouží k rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů a k tomu, abychom jim přizpůsobili náš obsah nebo zasílali jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

Měření míry otevření a míry prokliku i ukládání výsledků měření do profilů uživatelů a jejich další zpracování je založeno na souhlasu uživatelů.

Samostatná námitka proti měření výkonu bohužel není možná, v tomto případě je nutné zrušit nebo podat námitku celé odběr newsletteru. V tomto případě budou uložené informace o profilu odstraněny.

 • Zpracovávané datové typy: Údaje o zásobách (např. jména, adresy), Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy), Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, přístup časy).
 • Subjekty údajů: Komunikační partner (příjemci e-mailů, dopisů atd.).
 • Účely zpracování: Přímý marketing (např. e-mailem nebo poštou).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 • Opt-Out: Zasílání našeho newsletteru můžete kdykoli zrušit, tj. odvolat svůj souhlas nebo vznést námitku proti dalšímu přijímání. Odkaz na zrušení newsletteru naleznete buď na konci každého newsletteru, nebo můžete jinak využít některou z výše uvedených možností kontaktu, nejlépe e-mailem.

Průzkumy a dotazníky

Námi prováděné průzkumy a dotazníky („průzkumy“) jsou vyhodnocovány anonymně. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro poskytnutí a technické provedení průzkumu (např. zpracování IP adresy pro zobrazení průzkumu v prohlížeči uživatele nebo pro umožnění obnovení průzkumu pomocí dočasného souboru cookie (relace cookie)) nebo účastníci souhlasili.

Informace na právním základě: Pokud požádáme účastníky o souhlas se zpracováním jejich údajů, jedná se o právní základ pro zpracování, jinak je zpracování údajů účastníků založeno na našich oprávněných zájmech provést objektivní průzkum.

 • Zpracovávané datové typy: Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Údaje o obsahu (např. textový vstup, fotografie, videa), Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů), Meta/komunikační údaje (např. zařízení informace, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Komunikační partner (příjemci e-mailů, dopisů atd.).
 • Účely zpracování: Kontaktní požadavky a komunikace, Přímý marketing (např. e-mailem nebo poštou).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Webová analýza, monitorování a optimalizace

Webová analýza se používá k vyhodnocení návštěvnosti našich webových stránek a může zahrnovat chování, zájmy nebo demografické informace uživatelů, jako je věk nebo pohlaví, jako pseudonymní hodnoty. Pomocí webové analýzy můžeme např. rozpoznat, v jaké době jsou naše online služby nebo jejich funkce či obsahy nejčastěji využívány či opakovaně požadovány, a také které oblasti vyžadují optimalizaci.

Kromě webové analýzy můžeme využít i testovací postupy, např. pro testování a optimalizaci různých verzí našich online služeb nebo jejich komponent.

Pro tyto účely lze vytvářet a ukládat do souboru tzv. uživatelské profily (tzv. „cookie“) nebo podobné postupy, ve kterých jsou ukládány příslušné uživatelské informace pro výše uvedené analýzy. Tyto informace mohou zahrnovat například prohlížený obsah, navštívené webové stránky a prvky a technické údaje na nich použité, jako je použitý prohlížeč, použitý počítačový systém a informace o době použití. Pokud uživatelé souhlasili se shromažďováním svých lokalizačních údajů, mohou být v závislosti na poskytovateli zpracovány i tyto.

Ukládají se také IP adresy uživatelů. K ochraně uživatele však používáme jakýkoli existující postup maskování IP (tj. pseudonymizaci zkrácením IP adresy). Obecně platí, že v rámci webové analýzy, A/B testování a optimalizace se neukládají žádná uživatelská data (jako jsou e-mailové adresy nebo jména), ale pseudonymy. To znamená, že my, stejně jako poskytovatelé používaného softwaru, neznáme skutečnou identitu uživatelů, ale pouze informace uložené v jejich profilech pro účely příslušných procesů.

Informace o právním základě: Pokud požádáme uživatele o souhlas s využíváním poskytovatelů třetích stran, právním základem zpracování je souhlas. Dále může být zpracování součástí našich (před)smluvních služeb, pokud bylo v tomto kontextu dohodnuto použití třetí strany. V opačném případě budou údaje o uživatelích zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o efektivní, ekonomické a pro příjemce přátelské služby). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • Zpracovávané datové typy: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů), Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Web Analytics (např. statistiky přístupu, rozpoznávání vracejících se návštěvníků), Profily s informacemi souvisejícími s uživateli (Vytváření uživatelských profilů), Clicktracking, A/B testy, Zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby přes online formulář), Heatmaps (“Tepelné mapy” ” jsou pohyby myši uživatelů, které jsou kombinovány do celkového obrazu.), Ankety a dotazníky (např. průzkumy s možnostmi zadávání, otázky s výběrem odpovědí), Marketing.
 • Bezpečnostní opatření: IP Masking (pseudonymizace IP adresy).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Používané služby a poskytovatelé služeb:

 • Google Analytics: web analytics; Service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/; Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is a solution with which we can manage so-called website tags via an interface and thus integrate other services into our online services (please refer to further details in this privacy policy). With the Tag Manager itself (which implements the tags), for example, no user profiles are created or cookies are stored. Google only receives the IP address of the user, which is necessary to run the Google Tag Manager. Service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Microsoft Clarity: Testing and Optimization; Service provider: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Website: https://clarity.microsoft.com/; Privacy Policy: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Onlinemarketing

Osobní údaje zpracováváme pro účely online marketingu, který může zahrnovat zejména marketing reklamního prostoru nebo zobrazování reklamy a jiného obsahu (souhrnně jen „Obsah“) na základě potenciálních zájmů uživatelů a měření jejich účinnost.

Pro tyto účely jsou vytvářeny a ukládány tzv. uživatelské profily v souboru (tzv. „cookie“) nebo obdobném postupu, ve kterém jsou uloženy příslušné uživatelské informace pro zobrazení výše uvedeného obsahu. Tyto informace mohou zahrnovat například prohlížený obsah, navštívené webové stránky, používané online sítě, komunikační partnery a technické informace, jako je použitý prohlížeč, použitý počítačový systém a informace o dobách používání. Pokud uživatelé souhlasili se shromažďováním svých vedlejších údajů, mohou být také zpracovány.

Ukládají se také IP adresy uživatelů. K zajištění ochrany uživatele pomocí pseudonymu však používáme poskytnuté postupy maskování IP (tj. pseudonymizace zkrácením IP adresy). Obecně platí, že v rámci online marketingového procesu nejsou zabezpečena jasná uživatelská data (jako jsou e-mailové adresy nebo jména), ale pseudonymy. To znamená, že my, stejně jako poskytovatelé online marketingových postupů, neznáme skutečnou identitu uživatelů, ale pouze informace uložené v jejich profilech.

Informace v profilech jsou obvykle uloženy v souborech cookie nebo podobných postupech zapamatování. Tyto soubory cookie lze později, obecně také na jiných webových stránkách, které využívají stejnou technologii online marketingu, číst a analyzovat pro účely zobrazení obsahu, jakož i doplňovat o další údaje a ukládat na server poskytovatele technologie online marketingu.

Výjimečně lze profilům přiřadit jasná data. Je tomu tak například v případě, že uživatelé jsou členy sociální sítě, jejíž online marketingovou technologii používáme a síť propojuje profily uživatelů ve výše uvedených údajích. Vezměte prosím na vědomí, že uživatelé mohou uzavřít další smlouvy s poskytovateli sociálních sítí nebo jinými poskytovateli služeb, např. udělením souhlasu v rámci procesu registrace.

V zásadě získáváme přístup pouze k souhrnným informacím o výkonu našich inzerátů. V rámci tzv. měření konverzí však můžeme zkontrolovat, které z našich online marketingových procesů vedly k tzv. konverzi, tedy k uzavření smlouvy s námi. Měření konverzí se používá samostatně pro analýzu výkonnosti našich marketingových aktivit.

Pokud není uvedeno jinak, žádáme vás, abyste zvážili, že použité soubory cookie budou uloženy po dobu dvou let.

Informace na právním základě: Pokud žádáme uživatele o jejich souhlas (např. v rámci tzv. „souhlasu s bannerem cookie“), právním základem pro zpracování údajů pro účely online marketingu je tento souhlas. V opačném případě budou údaje o uživatelích zpracovány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz našich online služeb. V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání cookies v tyto zásady ochrany osobních údajů.

Publikum Google Analytics : Službu Google Analytics používáme k zobrazování reklam umístěných společností Google a jejími partnery pouze uživatelům, kteří projevili zájem o naše online služby nebo kteří mají specifické vlastnosti (např. zájmy o konkrétní témata nebo produkty určené na základě navštívených webových stránek) které předáme společnosti Google (takzvané „publika pro remarketing“ nebo „publika Google Analytics“). Pomocí remarketingových publik chceme také zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů.

Facebook Pixel a Custom Audiences (Custom Audiences) : S pomocí Facebook pixelu (nebo ekvivalentních funkcí pro přenos dat událostí nebo kontaktních informací přes rozhraní nebo jiný software v aplikacích) je Facebook na jedné straně schopen určit návštěvníky. našich online služeb jako cílová skupina pro prezentaci reklam (tzv. „reklamy na Facebooku“). V souladu s tím používáme Facebook pixely k zobrazování námi umístěných Facebook reklam pouze uživatelům Facebooku a v rámci služeb partnerů spolupracujících s Facebookem (tzv. „síť publika“ https://www.facebook.com/audiencenetwork/), kteří projevili zájem o naše online služby nebo kteří mají určité vlastnosti (např. zájmy o určitá témata nebo produkty, které jsou určeny na základě navštívených webových stránek), které předáváme Facebooku (tzv. „vlastní publikum“). Pomocí Facebook pixelů chceme také zajistit, aby naše facebookové reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nepůsobily obtěžující. Facebook pixel nám také umožňuje sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že ukazuje, zda uživatelé byli po kliknutí na reklamu na Facebooku odkázáni na naše webové stránky (známé jako „sledování konverzí“).

Jsme spoluodpovědní (tzv. „společná kontrola“) se společností Facebook Ireland Ltd. za shromažďování nebo přenos (nikoli však za další zpracování) „údajů o událostech“, které Facebook shromažďuje nebo přijímá jako součást přenosu pro následující účely používání Facebook pixelu a srovnatelných funkcí (např. API), které jsou implementovány v našich online službách: a) zobrazování obsahových reklamních informací, které odpovídají předpokládaným zájmům uživatelů; b) doručování obchodních a transakčních sdělení (např. b) doručování obchodních a transakčních sdělení (např. oslovování uživatelů přes Facebook Messenger); c) zlepšení zobrazování reklam a přizpůsobení funkcí a obsahu (např. zlepšení rozpoznávání toho, který obsah nebo reklamní informace jsou považovány za zajímavé pro uživatele).https://www.facebook.com/legal/controller_addendum ), který se konkrétně zabývá bezpečnostními opatřeními, která musí Facebook přijmout ( https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms ) a ve kterých se Facebook zavázal dodržovat s právy subjektů údajů (tj. uživatelé mohou například přímo Facebooku podávat žádosti o přístup k informacím nebo jejich vymazání). Poznámka: Pokud nám Facebook poskytuje měření, analýzy a reporty (které jsou agregované, tj. neobsahují informace o jednotlivých uživatelích a jsou pro nás anonymní), pak toto zpracování neprobíhá v rámci společné odpovědnosti, ale na základě DPA („Podmínky zpracování údajů“, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing ), „Podmínky zabezpečení údajů“ (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms ) a s ohledem na zpracování v USA na základě Standardních smluvních doložek („Facebook EU dodatek k přenosu dat, https://www.facebook.com /legal/EU_data_transfer_addendum ). Práva uživatelů (zejména na přístup k informacím, výmaz, námitka a stížnost u příslušného dozorového úřadu) nejsou smlouvami s Facebookem omezena.

Facebook Conversions API : Používáme „Conversions API“, které poskytuje Facebook. Conversions API je rozhraní, pomocí kterého jsou data událostí odesílána přímo z našich serverů na Facebook. Funkčnost a zpracování dat v rámci Conversions API odpovídá funkčnosti a zpracování v rámci používání Facebook Pixel, a proto v tomto ohledu odkazujeme na informace o ochraně dat na Facebook Pixel a Custom Audiences.

Pokročilé párování pro Facebook pixel: Kromě zpracování údajů o událostech v souvislosti s používáním Facebook Pixel (nebo ekvivalentních funkcí, např. v aplikacích), shromažďuje Facebook také kontaktní údaje (údaje identifikující jednotlivé osoby, jména, e-mailové adresy a telefonní čísla). v rámci naší online nabídky nebo přenesené na Facebook. Zpracování kontaktních údajů slouží k vytvoření cílových skupin (tzv. „Custom Audiences“) pro zobrazování obsahových a reklamních informací na základě předpokládaných zájmů uživatelů. Sběr, respektive přenos a párování s daty dostupnými na Facebooku neprobíhá v prostém textu, ale jako tzv. „hash values“, tedy matematické reprezentace dat (tento způsob se používá např. při ukládání hesel). Po spárování za účelem vytvoření cílových skupin se kontaktní informace vymažou.https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing ), „Podmínky zabezpečení údajů“ ( https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms ) a pokud jde o zpracování v USA, na základě Standardních smluvních doložek („Facebook-EU dodatek k přenosu dat“, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ). Další informace o zpracování kontaktních informací naleznete v „Podmínkách obchodních nástrojů Facebooku“, https://www.facebook.com/legal/technology_terms.

Facebook – Custom Audiences from File : Kontaktní informace (jména, e-mailové adresy a telefonní čísla) předáváme Facebooku ve formě seznamu za účelem vytvoření Custom Audiences pro obsah a reklamní informace na základě předpokládaných zájmů uživatelů. Přenos a párování s daty dostupnými na Facebooku neprobíhá v prostém textu, ale jako tzv. „hash values“, tedy matematické reprezentace dat (tento způsob se používá např. při ukládání hesel). Po spárování za účelem vytvoření cílových skupin se kontaktní informace vymažou. Kontaktní údaje jsou zpracovávány na základě DPA se společností Facebook Ireland Ltd. („Podmínky zpracování údajů“, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing ), „Podmínky zabezpečení údajů“ (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms ) a pokud jde o zpracování v USA, na základě Standardních smluvních doložek („Facebook-EU dodatek k přenosu dat“, https://www.facebook .com/legal/EU_data_transfer_addendum ). Další informace o zpracování kontaktních údajů naleznete v „Podmínkách obchodních nástrojů Facebooku“, https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

 • Zpracované datové typy:Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů), Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy), Údaje o událostech (Facebook) („Údaje o událostech“ jsou údaje, které lze od nás přenášet na Facebook, např. prostřednictvím pixelů Facebooku (prostřednictvím aplikací nebo jinými prostředky) a týkají se osob nebo jejich akcí; údaje zahrnují například informace o návštěvách webových stránek, interakcích s obsahem, funkcích, instalacích aplikací, nákupech produktů apod.; Údaje o událostech jsou zpracovávány za účelem vytváření cílových skupin pro informace o obsahu a reklamě (vlastní publikum); Údaje o událostech nezahrnují skutečný obsah (jako jsou psané komentáře), přihlašovací údaje a kontaktní údaje (jako jsou jména, e-mailové adresy a telefon). čísla). Údaje o událostech Facebook smaže maximálně po dvou letech,Custom Audiences z nich vytvořené smazáním našeho účtu na Facebooku), Kontaktní informace (Facebook) („Kontaktní údaje“ jsou údaje, které (jasně) identifikují subjekty údajů, jako jsou jména, e-mailové adresy a telefonní čísla, které lze přenést na Facebook, např. přes Facebook pixely nebo nahrání pro účely porovnávání za účelem vytvoření vlastních publik; Po spárování za účelem vytvoření cílových skupin se kontaktní informace vymažou).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Marketing, Profily s informacemi souvisejícími s uživateli (Vytváření uživatelských profilů), Remarketing, Vlastní publikum (Výběr relevantních cílových skupin pro marketingové účely nebo jiný výstup obsahu), Sledování konverzí (Měření efektivity marketingových aktivit), Sledování přidružených společností.
 • Bezpečnostní opatření: IP Masking (pseudonymizace IP adresy).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 • Opt-Out: Odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb a možnosti námitek (tzv. „opt-out“). Pokud nebyla zadána žádná explicitní možnost odhlášení, je možné deaktivovat soubory cookie v nastavení vašeho prohlížeče. To však může omezit funkce naší online nabídky. Doporučujeme proto následující dodatečné možnosti odhlášení, které jsou nabízeny společně pro každou oblast: a) Evropa: https://www.youronlinechoices.eu . b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices . c) USA: https://www.aboutads.info/choices . d) Meziregionální: https://optout.aboutads.info .

Používané služby a poskytovatelé služeb:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager je řešení, pomocí kterého můžeme spravovat takzvané webové značky prostřednictvím rozhraní a integrovat tak další služby do našich online služeb (další podrobnosti naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů). Se samotným Správcem značek (který implementuje značky) se například nevytvářejí žádné uživatelské profily ani se neukládají soubory cookie. Google obdrží pouze IP adresu uživatele, která je nezbytná pro spuštění Správce značek Google. Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Web: https://marketingplatform.google.com ; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy .
 • Google Analytics: Online marketing a webová analýza; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Web: https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/ ; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy ; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs , Nastavení pro zobrazování reklam: https://adssettings.google.com/authenticated .
 • Publikum Google Analytics: Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Web: https://marketingplatform.google.com ; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy .
 • Google Ads a sledování konverzí: Používáme metodu online marketingu Google „Reklamy“ k umístění reklam do reklamní sítě Google (např. do výsledků vyhledávání, videí, webových stránek atd.), aby se zobrazovaly uživatelům, kteří mají údajný zájem. v reklamách. Měříme také konverzi reklam. Známe však pouze anonymní celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro měření konverzí. Sami však nedostáváme žádné informace, které lze použít k identifikaci uživatelů.; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Web: https://marketingplatform.google.com ; Zásady ochrany osobních údajů:https://policies.google.com/privacy.
 • Facebook Pixel and Custom Audiences (Custom Audiences): Poskytovatel služeb: https://www.facebook.com , Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, mateřská společnost: Facebook, 1 Hacker Way , Menlo Park, CA 94025, USA; Web: https://www.facebook.com ; Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy ; Opt-Out: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings (je vyžadováno přihlášení na Facebooku).
 • Microsoft Advertising: Remarketing / měření konverzí; Poskytovatel služeb: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Web: https://about.ads.microsoft.com/de-de ; Zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement ; Opt-Out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out .

Affiliate program a affiliate odkazy

V rámci našich online služeb zahrnujeme takzvané affiliate odkazy nebo jiné odkazy (které mohou například zahrnovat vyhledávací formuláře, widgety nebo slevové kódy) na nabídky a služby třetích stran (společně označované jako „affiliate odkazy“). Když uživatelé následují přidružené odkazy nebo následně využívají nabídky, můžeme od těchto třetích stran obdržet provize nebo jiné výhody (souhrnně označované jako „provize“).

Aby bylo možné sledovat, zda uživatelé sledovali nabídky námi používaného přidruženého odkazu, je nutné, aby příslušná třetí strana věděla, že uživatelé sledovali přidružený odkaz používaný v rámci našich online služeb. Přiřazení přidružených odkazů k příslušným obchodním transakcím nebo jiným akcím (např. nákupům) slouží výhradně k vypořádání provizí a je odstraněno, jakmile již není pro tento účel zapotřebí.

Pro účely výše uvedeného přiřazení affiliate odkazu mohou být affiliate odkazy doplněny o určité hodnoty, které mohou být součástí odkazu nebo jinak uložené, například v cookie. Hodnoty mohou zahrnovat zejména zdrojový web (referrer), čas, online identifikátor provozovatele webu, na kterém byl partnerský odkaz umístěn, online identifikátor příslušné nabídky, typ použitého odkazu, typ nabídky a online identifikátor uživatele.

Informace o právním základě: Pokud požádáme uživatele o souhlas s využíváním poskytovatelů třetích stran, právním základem zpracování je souhlas. Dále může být zpracování součástí našich (před)smluvních služeb, pokud bylo v tomto kontextu dohodnuto použití třetí strany. V opačném případě budou údaje o uživatelích zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o efektivní, ekonomické a pro příjemce přátelské služby). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • Zpracovávané datové typy: Údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, trvání, kategorie zákazníka), Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů), Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Affiliate Tracking.
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), plnění smlouvy a předchozí žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Affiliate program

Nabízíme affiliate program, tj. nabízíme provize nebo jiné výhody (souhrnně označované jako „Provize“) uživatelům (společně označovaným jako „Přidružené společnosti“), kteří se odvolávají na naše nabídky a služby. Odkaz se provádí prostřednictvím odkazu spojeného s přidruženou společností nebo jinými metodami (např. slevové kódy), které nám umožňují rozpoznat, že použití našich služeb bylo založeno na odkazu (souhrnně označované jako „odkazy na přidružené subjekty“).

Abychom mohli sledovat, zda uživatelé vnímali naše služby na základě přidružených odkazů používaných přidruženými společnostmi, je nutné, abychom věděli, že uživatelé sledovali přidružený odkaz. Přiřazení přidružených odkazů k příslušným obchodním transakcím nebo jinému použití našich služeb slouží výhradně k účelu vyúčtování provize a bude zrušeno, jakmile již nebude pro daný účel nutné.

Pro účely výše uvedeného přiřazení affiliate odkazu mohou být affiliate odkazy doplněny o určité hodnoty, které mohou být součástí odkazu nebo jinak uložené, například v cookie. Hodnoty mohou zahrnovat zejména zdrojový web (referrer), čas, online identifikátor provozovatele webu, na kterém byl partnerský odkaz umístěn, online identifikátor příslušné služby, typ použitého odkazu, typ služby a online identifikátor uživatele.

Informace o právním základě: Pokud požádáme uživatele o souhlas s využíváním poskytovatelů třetích stran, právním základem zpracování je souhlas. Dále může být zpracování součástí našich (před)smluvních služeb, pokud bylo v tomto kontextu dohodnuto použití třetí strany. V opačném případě budou údaje o uživatelích zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o efektivní, ekonomické a pro příjemce přátelské služby). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • Zpracovávané datové typy: Údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, trvání, kategorie zákazníka), Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webu, uživatelé online služeb), Obchodní a smluvní partneři.
 • Účely zpracování: Poskytování smluvních služeb a zákaznické podpory, Affiliate Tracking.
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), plnění smlouvy a předchozí žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Profily na sociálních sítích (sociální média)

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a v této souvislosti zpracováváme uživatelská data za účelem komunikace s tam aktivními uživateli nebo poskytování informací o nás.

Rádi bychom upozornili, že údaje o uživatelích mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii. To může pro uživatele znamenat rizika, např. ztížení vymáhání práv uživatelů.

Údaje o uživatelích jsou navíc obvykle zpracovávány v rámci sociálních sítí pro účely průzkumu trhu a reklamy. Například uživatelské profily lze vytvářet na základě chování uživatelů a s tím spojených zájmů uživatelů. Uživatelské profily pak mohou být použity například k umístění reklam v rámci sítí i mimo ně, u kterých se předpokládá, že odpovídají zájmům uživatelů. Pro tyto účely jsou soubory cookie obvykle ukládány na počítači uživatele, ve kterém je ukládáno uživatelské chování a zájmy uživatele. Kromě toho mohou být data ukládána do uživatelských profilů nezávisle na zařízeních, která uživatelé používají (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných sítí nebo se členy stanou později).

Podrobný popis příslušných operací zpracování a možností opt-out naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně údajů a informacích poskytnutých poskytovateli příslušných sítí.

Rovněž v případě žádostí o informace a výkonu práv subjektů údajů upozorňujeme, že tyto lze nejefektivněji vyřídit u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům uživatelů a mohou přímo přijímat vhodná opatření a poskytovat informace. Pokud stále potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat.

Facebook : Jsme spoluodpovědní (tzv. „společný správce“) s Facebook Ireland Ltd. za shromažďování (nikoli však další zpracování) údajů návštěvníků naší facebookové stránky. Tato data zahrnují informace o typech obsahu, který uživatelé prohlížejí nebo s ním interagují, nebo o akcích, které provádějí (viz „Věci, které vy a ostatní děláte a poskytujete“ v Zásadách dat Facebooku: https://www.facebook.com/policy ) a informace o zařízeních používaných uživateli (např. IP adresy, operační systém, typ prohlížeče, jazyková nastavení, informace o souborech cookie; viz „Informace o zařízení“ v Zásadách dat Facebooku: https://www.facebook.com/policy). Jak je vysvětleno v Zásadách údajů Facebooku v části „Jak tyto informace používáme? Facebook také shromažďuje a používá informace k poskytování analytických služeb, známých jako „statistiky stránek“, provozovatelům stránek, aby jim pomohli porozumět tomu, jak lidé interagují s jejich stránkami a s obsahem, který je s nimi spojený. S Facebookem jsme uzavřeli zvláštní smlouvu („Informace o Page-Insights“, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), který upravuje zejména bezpečnostní opatření, která musí Facebook dodržovat a ve kterých se Facebook zavázal plnit práva dotčených osob (tzn. uživatelé mohou přímo Facebooku zasílat žádosti o přístup k informacím nebo jejich smazání). Práva uživatelů (zejména na přístup k informacím, výmaz, námitka a stížnost u příslušného dozorového úřadu) nejsou smlouvami s Facebookem omezena. Další informace naleznete v části „Information about Page Insights“ ( https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data ).

 • Processed data types: Contact data (e.g. e-mail, telephone numbers), Content data (e.g. text input, photographs, videos), Usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times), Meta/communication data (e.g. device information, IP addresses).
 • Data subjects: Users (e.g. website visitors, users of online services).
 • Purposes of Processing: Contact requests and communication, Feedback (e.g. collecting feedback via online form), Marketing.
 • Legal Basis: Legitimate Interests (Article 6 (1) (f) GDPR).

Services and service providers being used:

 • Facebook: Social network; Service provider: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, parent company: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Website: https://www.facebook.com; Privacy Policy: https://www.facebook.com/about/privacy; Opt-Out: Settings for advertisements: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings (login at Facebook is required).

Pluginy a vestavěné funkce a obsah

V rámci našich online služeb integrujeme funkční a obsahové prvky, které získáváme ze serverů jejich příslušných poskytovatelů (dále jen „poskytovatelé třetích stran“). Může se jednat například o grafiku, videa nebo mapy měst (dále jednotně jen „Obsah“).

Integrace vždy předpokládá, že externí poskytovatelé tohoto obsahu zpracují IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do svého prohlížeče. Pro prezentaci tohoto obsahu nebo funkcí je tedy vyžadována IP adresa. Snažíme se používat pouze ty obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze pro distribuci obsahu. Třetí strany mohou také používat takzvané pixelové značky (neviditelná grafika, také známá jako „web beacons“) pro statistické nebo marketingové účely. „Pixelové značky“ lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie na zařízení uživatele a mohou zahrnovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, časy návštěv a další informace o používání našich webových stránek, stejně jako mohou být spojeny s těmito informacemi z jiné zdroje.

Informace na právním základě: Pokud žádáme uživatele o jejich souhlas (např. v rámci takzvaného „souhlasu s bannerem cookie“), právním základem pro zpracování je tento souhlas. V opačném případě budou uživatelské údaje zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz našich online služeb. Odkazujeme na poznámku o používání cookies v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Zpracovávané typy dat: 

 • Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů), Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy), Údaje o inventáři (např. jména, adresy), Kontaktní údaje (např. e-mail, telefon). čísla), data obsahu (např. textový vstup, fotografie, videa).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webu, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování našich online služeb a použitelnosti, Poskytování smluvních služeb a zákaznické podpory, Profily s informacemi souvisejícími s uživateli (Vytváření uživatelských profilů).
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (článek 6 (1) (f) GDPR), Souhlas (článek 6 (1) (a) GDPR), plnění smlouvy a předchozí žádosti (článek 6 (1) (b) GDPR).

Používané služby a poskytovatelé služeb:

Aktivace licence a telemetrická data

Nabízíme softwarové produkty, které mohou nebo musí být aktivovány licenčním klíčem. V každém případě musí být pro přístup k licenčnímu serveru license.devowl.io aktivována licence. Z licenčního serveru mohou produkty získávat a ukládat následující informace:

 • Ověření licenčního klíče a legálního používání softwaru
 • Aktualizace produktů (s kontrolou, zda je produkt kompatibilní s požadovaným softwarovým prostředím)
 • Oznámení o tomto nebo jiných produktech výrobce (např. upozornění na závažné narušení bezpečnosti nebo slevové akce)
 • Telemetrické údaje o chování uživatele softwaru při používání (bez konkrétního neveřejného obsahu vytvořeného pomocí softwaru nebo osobních údajů)

Kromě toho, pokud je licence úspěšně aktivována, může produkt Real Cookie Banner přijímat a ukládat následující informace z rcb.devowl.io:

 • Stáhněte si globální seznam dodavatelů (GVL), abyste mohli používat standard TCF
 • Stažení šablon služeb
 • Stažení šablon blokování obsahu

Během aktivace licence a při kontrole nové verze softwaru je nutné vždy přenést a uložit následující údaje, pokud jsou známy, aby byla zajištěna funkčnost licenčního serveru:

 • Verze operačního systému
 • Verze prohlížeče
 • Název hostitele např. webové stránky, která se používá v softwaru
 • Verze WordPress
 • jazyk WordPress
 • verze PHP

Výše uvedené údaje budou použity k

 1. dodávat aktualizace softwaru, které jsou kompatibilní s prostředím požadujícího softwaru.
 2. přidělování licencí k případům podpory, aby bylo možné poskytovat zákazníkům odborné informace.

Volitelně lze navíc dohodnout přenos telemetrických dat. Telemetrická data jsou data, která odrážejí chování uživatele softwaru při používání, přičemž citlivá data (např. přístupové údaje nebo neveřejný obsah webové stránky) nejsou nikdy přenášena. Telemetrická data se používají ke zlepšení softwaru a pomáhají nám lépe identifikovat chybějící funkce pro budoucí verze.

Následující produkty mohou shromažďovat telemetrická data, jak je popsáno níže:

Skutečný banner cookie

 • Počet vytvořených skupin cookie
 • Počet vytvořených souborů cookie
 • Počet vytvořených blokátorů obsahu
 • Název a ID použitých šablon cookie
 • Název a ID použitých šablon blokování obsahu
 • Veřejně zobrazitelný název souboru cookie vytvořeného bez šablony
 • Veřejně zobrazitelný název Blokování obsahu vytvořený bez šablony
 • Hodnota nastavení „Nastavit soubory cookie po souhlasu prostřednictvím“.
 • Hodnota nastavení „Oznámení o věku pro souhlas“.
 • Hodnota nastavení „Souhlas se zpracováním dat v USA“.
 • Hodnota nastavení „Uložit IP adresu při souhlasu“.
 • Hodnota nastavení „Přesměrování souhlasu“.
 • Počet shromážděných záznamů o souhlasu za den
 • Hodnota nastavení „Zobrazit odkaz „napájený“.

Skutečná správa kategorií

 • Počet, slimák a název vytvořených taxonomií
 • Počet, slug a název vytvořených typů příspěvků
 • Počet příspěvků přiřazených k taxonomii

Svůj souhlas se shromažďováním údajů uvedených v této části můžete kdykoli odvolat deaktivací licence v používaném softwaru

Management, organizace a utility

Pro účely organizace, správy, plánování a poskytování našich služeb využíváme služby, platformy a software od jiných poskytovatelů (dále jen „poskytovatelé třetích stran“). Při výběru poskytovatelů třetích stran a jejich služeb dodržujeme zákonné požadavky.

V této souvislosti mohou být osobní údaje zpracovávány a ukládány na serverech poskytovatelů třetích stran. To může zahrnovat různé údaje, které zpracováváme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tyto údaje mohou zahrnovat zejména kmenová data a kontaktní údaje uživatelů, údaje o procesech, smlouvách, dalších procesech a jejich obsahu.

Pokud jsou uživatelé v rámci komunikace, obchodních nebo jiných vztahů s námi odkázáni na poskytovatele třetích stran nebo jejich software nebo platformy, může zpracování třetí strany, která je poskytovatelem, zpracovávat údaje o používání a metadata, která mohou zpracovávat pro účely zabezpečení, optimalizace služeb nebo marketingové účely. Žádáme vás proto, abyste si přečetli oznámení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů třetích stran.

Informace o právním základě: Pokud požádáme uživatele o souhlas s využíváním poskytovatelů třetích stran, právním základem zpracování je souhlas. Dále může být zpracování součástí našich (před)smluvních služeb, pokud bylo v tomto kontextu dohodnuto použití třetí strany. V opačném případě budou údaje o uživatelích zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o efektivní, ekonomické a pro příjemce přátelské služby). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • Zpracovávané datové typy: Údaje o zásobách (např. jména, adresy), Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), Údaje o obsahu (např. textový vstup, fotografie, videa), Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupů ), Meta/komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Komunikační partner (Příjemci e-mailů, dopisů apod.), Uživatelé (např. návštěvníci webu, uživatelé online služeb).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), plnění smlouvy a předchozí žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Výmaz dat

Námi zpracovávané údaje budou v souladu se zákonnými ustanoveními vymazány, jakmile bude jejich zpracování odvoláno nebo přestanou platit jiná oprávnění (např. pokud již neplatí účel zpracování těchto údajů nebo nejsou pro daný účel zapotřebí).

Pokud nejsou údaje vymazány, protože jsou vyžadovány pro jiné a zákonem přípustné účely, je jejich zpracování omezeno na tyto účely. To znamená, že údaje budou omezeny a nebudou zpracovávány pro jiné účely. Týká se to například údajů, které je nutné uchovávat z obchodních nebo daňových důvodů nebo jejichž uložení je nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické či právnické osoby.

V souvislosti s našimi informacemi o zpracování údajů můžeme uživatelům poskytnout další informace o vymazání a uchování údajů, které jsou specifické pro příslušnou operaci zpracování.

Změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně údajů. Zásady ochrany osobních údajů upravíme tak, jak to vyžadují změny v našich postupech zpracování údajů. Jakmile budou změny vyžadovat vaši součinnost (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení, budeme vás informovat.

Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů poskytujeme adresy a kontaktní údaje společností a organizací, žádáme vás, abyste vzali na vědomí, že adresy se mohou v průběhu času měnit, a před kontaktováním nás ověřili informace.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte podle GDPR různá práva, která vyplývají zejména z článků 15 až 21 GDPR:

 • Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na písmenu (e) nebo (f) čl. 6 odst. 1 GDPR, včetně profilování založené na těchto ustanoveních. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu, což zahrnuje profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.
 • Právo na odvolání souhlasu: Máte právo souhlas kdykoli odvolat.
 • Právo na přístup: Máte právo vyžádat si potvrzení, zda budou příslušné údaje zpracovány, a být o těchto údajích informováni a obdržet další informace a kopii údajů v souladu s ustanoveními zákona.
 • Právo na opravu: V souladu se zákonem máte právo požadovat doplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nesprávných údajů, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz a právo na omezení zpracování: V souladu se zákonnými ustanoveními máte právo požadovat okamžité vymazání příslušných údajů nebo případně požadovat omezení zpracování údajů v souladu se zákonnými ustanoveními. .
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo obdržet údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu v souladu se zákonnými požadavky, nebo právo požadovat jejich předání jinému správci.
 • Stížnost u dozorového úřadu: V souladu se zákonem a aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů, zejména u dozorového úřadu v členském státě, kde obvykle bydliště, dozorový úřad vašeho pracoviště nebo místo údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, dochází k porušení GDPR.

Terminologie a definice

Tato část poskytuje přehled termínů použitých v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Mnoho pojmů je čerpáno ze zákona a definováno zejména v článku 4 GDPR. Právní definice jsou závazné. Následující vysvětlivky jsou naproti tomu určeny především pro účely porozumění. Termíny jsou seřazeny abecedně.

 • A/B testy: A/B testy jsou navrženy tak, aby zlepšily použitelnost a výkon online služeb. Uživatelům se například zobrazují různé verze webových stránek nebo jejich prvků, jako jsou vstupní formuláře, na kterých se může lišit umístění obsahu nebo štítků navigačních prvků. Chování uživatelů, např. dlouhodobé návštěvy stránek nebo častější interakce s prvky, lze pak použít k určení, které z těchto stránek nebo prvků lépe reagují na potřeby uživatelů.
 • Affiliate Tracking: Custom Audiences označuje proces určování cílových skupin pro reklamní účely, např. zobrazování reklam. Například zájem uživatele o určité produkty nebo témata na internetu může být použit k závěru, že uživatel má zájem o reklamy na podobné produkty nebo internetový obchod, ve kterém si uživatel produkty prohlížel. „Lookalike Audiences“ je termín používaný k popisu obsahu, který je považován za vhodný uživateli, jejichž profily nebo zájmy pravděpodobně odpovídají uživatelům, pro které byly profily vytvořeny. Pro účely vytváření vlastních publik a podobných publik se obvykle používají soubory cookie a webové majáky.
 • Clicktracking: Clicktracking umožňuje uživatelům sledovat jejich pohyby v rámci celého webu. Vzhledem k tomu, že výsledky těchto testů jsou přesnější, pokud lze interakci uživatelů sledovat po určitou dobu (např. pokud se uživatel rád vrací), jsou soubory cookie pro tyto testovací účely obvykle ukládány na počítačích uživatelů.
 • Content Delivery Network (CDN): „Content Delivery Network“ (CDN) je služba, s jejíž pomocí lze obsah našich online služeb, zejména velké mediální soubory, jako jsou grafika nebo skripty, doručovat rychleji a bezpečněji. regionálně distribuovaných serverů připojených přes internet.
 • Správce: „Správce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • Sledování konverzí: Sledování konverzí je metoda používaná k hodnocení účinnosti marketingových opatření. Za tímto účelem je obvykle na zařízeních uživatelů v rámci webových stránek, na kterých probíhají marketingová opatření, uložen soubor cookie a poté znovu vyvolán na cílové webové stránce (např. tak můžeme vysledovat, zda námi umístěné reklamy na jiných webových stránkách byly úspěšný).
 • Vlastní publika:Tvorba cílové skupiny (neboli „custom audiences“) je termín používaný v případě, kdy jsou cílové skupiny určeny pro reklamní účely, např. zobrazování reklam. Například zájem uživatele o určité produkty nebo témata na internetu může být použit k závěru, že tento uživatel má zájem o reklamy na podobné produkty nebo internetový obchod, ve kterém si produkty prohlížel. Lookalike Audiences“ (nebo podobné cílové skupiny) je termín používaný k popisu obsahu, který je považován za vhodný uživateli, jejichž profily nebo zájmy pravděpodobně odpovídají uživatelům, pro které byly profily vytvořeny. Soubory cookie se obecně používají pro účely vytváření vlastních publik a podobných publik.
 • Heatmaps: „Heatmaps“ jsou pohyby myši uživatelů, které se spojují do celkového obrazu, pomocí kterého lze například rozpoznat, které prvky webové stránky preferují a které prvky webové stránky preferují méně.
 • Maskování IP: Maskování IP je metoda, při které se odstraní poslední oktet, tj. poslední dvě čísla IP adresy, takže pouze IP adresa již nemůže být použita k jednoznačné identifikaci osoby. Maskování IP je tedy prostředkem pseudonymizace metod zpracování, zejména v online marketingu.
 • Osobní údaje: „osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
 • Zpracování: Termín „zpracování“ zahrnuje širokou škálu a prakticky každé nakládání s daty, ať už se jedná o shromažďování, vyhodnocování, ukládání, přenos nebo vymazávání.
 • Profily s informacemi souvisejícími s uživateli: Zpracování „profilů s informacemi souvisejícími s uživatelem“ nebo zkráceně „profily“ zahrnuje jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k analýze, vyhodnocení nebo předpovídání určitých osobních údajů. aspekty týkající se fyzické osoby (v závislosti na typu profilování to mohou zahrnovat různé informace týkající se demografie, chování a zájmů, jako je interakce s webovými stránkami a jejich obsahem atd.) (např. zájmy o určitý obsah nebo produkty, chování při klikání na webové stránky nebo umístění). Pro účely profilování se často používají soubory cookie a webové majáky.
 • Remarketing: Remarketing“ nebo „retargeting“ je termín používaný např. k tomu, aby bylo pro reklamní účely uvedeno, o jaké produkty má uživatel na webové stránce zájem, aby se uživateli tyto produkty připomnělo na jiných webových stránkách, např. v reklamách.
 • Web Analytics: Web Analytics slouží k vyhodnocení návštěvnosti online služeb a může určit jejich chování nebo zájmy o určité informace, jako je obsah webových stránek. Pomocí webové analýzy mohou majitelé webových stránek například rozpoznat, v kolik hodin návštěvníci jejich webové stránky navštíví a jaký obsah je zajímá. To jim umožňuje například optimalizovat obsah webových stránek tak, aby lépe odpovídaly potřebám jejich návštěvníky. Pro účely webové analýzy se často používají pseudonymní soubory cookie a webové majáky, aby bylo možné rozpoznat vracející se návštěvníky a získat tak přesnější analýzy používání online služby.
GDPR souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru